แนะนำศิษย์เก่า

ศิษย์เก่ากิตติมศักดิ์ ปี 2558
สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จำปาทอง ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์ ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา
นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายดำรง พุฒตาล
 

ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน
สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผศ ดร. ลินดา เกณฑ์มา
 

ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2558
สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม
รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อดุลย์ เปลื้องสันเทียะ
รศ.ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี ปี๊บ คงลายทอง ดร.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์
ดร.ลัดดา อ่ำสอาด ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ ณมน สุทธิกิตติบุตร
อิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์
ผศ. ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ผศ.ดร.สุดารัตน์ ชาญเลขา
รศ.ดร.อำนวย เดชชัยศรี
ดร.นราวัลย์ สุรังค์สุริยกุล สมศรี ชัยสุริยเทพกุล
เลื่อมใส ใจแจ้ง
สง่า โกมารชุน อภินันท์ อินทร์ไชยา
ร.ต.ท.ชาตรี ไชยชนะ
ทวิชพงษ์ สายัณห์ สุรศักดิ์ กาเจริญ
 
เอษณ ยามาลี
โสภณ แซ่ลี้  
 

สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาคาร 11 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : 02-472-5793 โทรสาร : 02-472-5794