<<-- แนะนำศิษย์เก่า


ศิษย์เก่ากิตติมศักดิ์
ปี 2558
สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จำปาทอง

ประวัติการศึกษา
  - ค.ด. กิตติมศักดิ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม)
- กศ.ด. กิตติมศักดิ์ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
- Hon. Fellow (University of Wolverhampton), U.K.
- Hon. LLD. (Indiana State), U.S.A
- Ed.D. (Rutgers), U.S.A
- M.S. (Indiana State) U.S.A.
- Postgrad. Cert. Fundamental Ed. \ (London), U.K.
- Postgrad. Cert. Adult Ed.
(Manchester), U.K.
- B.A. Com. (Manchester), U.K.
- ป.ป โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
เกียรติประวัติ
  - อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ พ.ศ.2521 - 2525
- อดีตอธิบดีกรมวิชาการ พ.ศ.2519-2521
- อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2525-2527
- อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาคาร 11 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : 02-472-5793 โทรสาร : 02-472-5794