<<-- แนะนำศิษย์เก่า


ศิษย์เก่ากิตติมศักดิ์
ปี 2558
สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์

ประวัติการศึกษา
 

- Ph.D. Michigan  State University พ.ศ.2515
- M.A. Michigan  State University การศึกษา  บัณฑิต พ.ศ.2509
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พ.ศ.2507
- ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูงจาก วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ป.กศ.สูง)

 
เกียรติประวัติ
 

- อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ประธานมูลนิธิเพื่อความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาคาร 11 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : 02-472-5793 โทรสาร : 02-472-5794