<<-- แนะนำศิษย์เก่า


ศิษย์เก่ากิตติมศักดิ์
ปี 2558
สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศาสตราจารย์ นพ.พยงค์ จูฑา

ประวัติการศึกษา
 

- แพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดล)
- ปกศ.ต้น โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2498 – 2500

 
เกียรติประวัติ
 

- แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาคาร 11 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : 02-472-5793 โทรสาร : 02-472-5794