<<-- แนะนำศิษย์เก่า


ศิษย์เก่ากิตติมศักดิ์
ปี 2558
สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

ประวัติการศึกษา
 

- ปริญญาเอก สาขา GeographyAdmin. Leadership มหาวิทยาลัย North Texas State University
- ปริญญาโท สาขา Social Science มหาวิทยาลัย Emporia Kansas State University
- ปริญญาตรี สาขาสังคมศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
-  ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูงจากวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ป.กศ.สูง รุ่น 10 )

 
เกียรติประวัติ
 

- อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  4 สมัย 14 ปี
- นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาคาร 11 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : 02-472-5793 โทรสาร : 02-472-5794