<<-- แนะนำศิษย์เก่า


ศิษย์เก่ากิตติมศักดิ์
ปี 2558
สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายดำรง พุฒตาล

ประวัติการศึกษา
 

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการท่องเที่ยว จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปี 2555
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปี 2553
-  ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รป.ม. การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2549
- ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ปี 2523 
- ปกศ.สูง วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นนักศึกษาดีเด่นของวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี 2507

 
เกียรติประวัติ
 

- ประธานมูลนิธิดำรง  พุฒตาล
- ประธานมูลนิธิเมาไม่ขับ
- กรรมการกลางมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มากว่า 25 ปี
- ที่ปรึกษาศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการ กำกับ ดูแลนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
- อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาคาร 11 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : 02-472-5793 โทรสาร : 02-472-5794