<<-- แนะนำศิษย์เก่า


ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน
สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผศ ดร. ลินดา เกณฑ์มา

ประวัติการศึกษา
 

1. ปริญญาตรี คุณวุฒิ ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2525
2. ปริญญาโท คุณวุฒิ กศ.ม. (ภาษาและวรรณคดีไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปี 2533
3. หลังปริญญาโท วุฒิบัตร โครงการการศึกษาหลังปริญญาโทมุ่งสู่ความเป็นผู้นำทางการศึกษา โครงการ
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2549
4. ปริญญาเอก คุณวุฒิ ปร.ด. (การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ปี พ.ศ. 2553

 
การฝึกอบรม
 

การฝึกอบรมด้านการพัฒนาทักษะทางภาษา การสอน และการวิจัย
1. University English for Academic Studied (60 hr.) Edith Cowan University Australia, 2548
2. Research Preparation (60 hr.) Edith Cowan university Australia, 2548
3. Advanced Training Program of China Education System (60 hr.) Tianjin Normal University China, 2548
4. New Technology for Locality Development (60 hr.) Edith Cowan university Australia, 2549
5. Communicative English Workshop (24 ชม.) University Utara Malaysia, 2556
6. The Intensive English Presentation Workshop (45 hr.) Faculty of Humanities and Social Sciences, Thailand and EDENZ College Auckland New Zealand, 2557

เว็บไซต์ http://human.bsru.ac.th/linda.html

 

สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาคาร 11 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : 02-472-5793 โทรสาร : 02-472-5794