กิจกรรมสมาคมศิษย์เก่าฯ  
     
สภาวัฒนธรรมไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาฯ
มอบเงินบริจาคแก่ บ้านราชาวดี และ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
**อ่านต่อ**
การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2559 วาระเร่งด่วน การพิจารณารับรอง
ร่างข้อบังคับสมาคมฯ ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคาร 11 ชั้น 9
**อ่านต่อ**
เรียนเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทุกท่าน
ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2559 วาระเร่งด่วน การพิจารณารับรอง
ร่างข้อบังคับสมาคมฯ ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคาร 11 ชั้น 9
**อ่านต่อ**
ภาพบรรยากาศงานชงโคคืนต้น ครั้งที่ 2 วันที่ 30 เมษายน 2559  
ณ ห้องรับรอง อาคาร 11 ชั้น 2
(อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ - โรงแรม)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
**อ่านต่อ**
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้จัดงานสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า รปศ. ภายใต้ชื่องาน "ผูกพันวันเก่า คืนสู่เหย้า
สิงห์สุริยะ" เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4
**อ่านต่อ**
ขอเชิญร่วมงาน ชงโคคืนต้น ครั้งที่ 2 วันที่ 30 เมษายน 2559  
ณ ห้องรับรอง อาคาร 11 ชั้น 2 (อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ - โรงแรม)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
**อ่านต่อ**
การประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าฯ อาคาร ๑๑ ชั้น ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
**อ่านต่อ**
เข้าร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศล, ประชุมสามัญประจำปี
และกิจกรรมสังสรรค์ครูอาวุโส สมาคมศิษย์เก่าฯ 
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป 
ณ อาคาร 27 ชั้น 4 ห้องประชุม 2704A คณะมนุษยศาสตร์ฯ
**อ่านต่อ**
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าฯ ชั้น ๖ อาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
**อ่านต่อ**
"ร้อยรักผ่านรวมเอกไทย..สายใยผูกพัน ๕๘"
จัดโดย ศิษย์เก่าครุศาสตร์ ปี ๒๕๒๙ - ๒๕๓๒ และรุ่นพี่รุ่นน้องรวม ๕๓ คน
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
**อ่านต่อ**
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘
ศิษย์เก่าครุศาสตร์ ๔ ปี รุ่นที่ ๑ ตั้งแต่ปี ๒๕๒๒ - ๒๕๒๕
รวมประมาณ ๑๑๐ คน จัดกิจกรรมในชื่อ "ชงโคบาน รดน้ำขอพร"
**อ่านต่อ**
ศิษย์เก่ารุ่น ป.กศ. ๑๑ และ ป.กศ.สูง ๑๓
จบการศึกษาปี ๒๕๑๓ จำนวน ๑๐๐ คน
จัดงานพบปะสังสรรค์ ภายใต้ชื่อ "ป.กศ. ๑๑ ป.กศ.สูง ๑๓ ๔๕ ปี แห่งความหลัง"
ณ อาคาร ๑๑ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
**อ่านต่อ**
รวมพล คนนิเทศฯ บ้านสมเด็จฯ ครั้งที่ 1
ศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ผนึกกำลังจัดงานครั้งใหญ่
"COM.ARTS BANSOMDEJ รวมพล คนนิเทศฯ บ้านสมเด็จฯ ครั้งที่ 1 "
ณ อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โดย ชมรมศิษย์เก่านิเทศศาสตร์บ้านสมเด็จฯ 
**อ่านต่อ**
สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์
และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย ในชื่อ
“สานสายใย รวมใจลูกสุริยะ” ประจำปี 2558
เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558
ณ หอประชุมใหญ่อาคาร 1 ชั้น 4 และ อาคาร 1 ชั้น 1
**อ่านต่อ**
   

สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาคาร 11 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : 02-472-5793 โทรสาร : 02-472-5794