รายนามผู้ที่ได้รับพิจารณาคัดเลือก รางวัลคนดี ศรีสมเด็จ และศิษย์เก่าดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

 
     

     
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา
นายกสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์

 
     

 
 
 
 
 
 

สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาคาร 11 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : 02-472-5793 โทรสาร : 02-472-5794