งานประกวดกลอนสด วันสุนทรภู่ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2567 รศ.ดร.บุณยเสนอ ตรีวิเศษ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชัชศรัณย์ จิตคงคา กรรมการสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และนายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ กรรมการสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการมอบหมายจาก ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา นายกสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้แทนมอบรางวัลให้ผู้ที่ได้รับรางวัล ร่วมจัดพิธีมอบรางวัล ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมการประกวดกลอนสด ระดับชาติ ชิงรางวัลทายาทสุนทรภู่ เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2567 ณ อาคารพระปริยัติธรรม วัดเทพธิดารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

โดยกิจกรรมการประกวดกลอนสดในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นการส่งผลงานในรูปแบบของงานกระดาษ ประเภทประถมศึกษา และในรูปแบบประชันกลอนสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet) ของประเภทมัธยมศึกษาและประเภทอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมแข่งขัน อันมีผู้ได้รับโล่รางวัลตามประเภทต่างๆ ดังนี้

ผลการประกวดประเภทประถมศึกษา กำหนดกติกาแต่งคำประพันธ์ กาพย์ยานี 11 จำนวน 4 บท ภายในระยะเวลา 30 นาที รับโล่รางวัลลงนามโดย ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา นายกสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในพระบรมราชูปถัมภ์ และ รศ.ดร.บุณยเสนอ ตรีวิเศษ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย รางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม ปพานันท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม รักษ์กวี โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ จังหวัดสุพรรณบุรี รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีมศิลป์กวีล่องนทีข้ามนภา โรงเรียนชลประทานวิทยา จังหวัดนนทบุรี ส่วนรางวัลชมเชยได้แก่ ทีมเด็กเซราะกราว โรงเรียนบ้านโคกกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ทีมอนุกวี โรงเรียนบ้านตามา จังหวัดบุรีรัมย์ และทีมกวีน้อยริมโขง โรงเรียนบ้านดงมะไฟ จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการประกวดประเภทมัธยมศึกษา กำหนดกติกาแต่งคำประพันธ์ 3 ชนิดได้แก่กลอนดอกสร้อย กลอนสักวาและกลอนสุภาพ ภายในระยะเวลา 10 นาที รับโล่รางวัลลงนามโดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา นายกสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในพระบรมราชูปถัมภ์ และ รศ.ดร.บุณยเสนอ ตรีวิเศษ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย รางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีมคนกล่อมโลก โรงเรียนชลราษฎรอํารุง จังหวัดชลบุรี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีมสุนทรกันต์กรรณสูต โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีมนักกลอนวาดฝัน โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนรางวัลชมเชยได้แก่ ทีมแค่เข้าร่วม โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จังหวัดสุรินทร์ ทีมยุวกวีเพชรภาษาสตรีทุ่งสง โรงเรียนสตรีทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทีมข้างหลังภาพ โรงเรียนปราจีนราษฎรอำรุง จังหวัดปราจีนบุรี ทีมแสงสุริยะ โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร จังหวัดระยอง ทีมโรงเรียนดังย่านวงเวียนหอย โรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์ ทีมวัลลภาลัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และทีมสุริยาฟ้าใหม่ โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร จังหวัดระยอง

ผลการประกวดประเภทอุดมศึกษา กำหนดกติกาแต่งคำประพันธ์ 3 ชนิด ได้แก่ กลอนดอกสร้อย กลอนสักวา และกลอนสุภาพ ภายในระยะเวลากะทู้ละ 10 นาที รับโล่รางวัลลงนามโดย ดร.สุเทพ เเก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา นายกสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในพระบรมราชูปถัมภ์ และ รศ.ดร.บุณยเสนอ ตรีวิเศษ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย รางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมจัตวา มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมยุวกวีราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีมกวีวลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่วนรางวัลชมเชยได้แก่ ทีมไทยนักปราชญ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทีมรภกฤกษ์เบิกฟ้าใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทีมบุรีนิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และทีมปฏิวัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลการประกวดประเภทประชาชน กำหนดกติกาแต่งคำประพันธ์โคลงสี่สุภาพจำนวน 5 บทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 12 บท รับโล่รางวัลลงนามโดย นายณรงค์ แผ้วพลสงค์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา นายกสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในพระบรมราชูปถัมภ์ และ รศ.ดร.บุณยเสนอ ตรีวิเศษ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายแมน คล้ายสุวรรณ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายอรรถพล ศรีสังข์งาม รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายสราวุธ สัญญะโม ส่วนรางวัลชมเชย ได้แก่ นายนพรัตน์รัตนวิชัย นางสาวพัชรินทร์ ศศิวราธนวัชร์ และนางสาววรพร โชคบุญส่งสวัสดิ์.

แหล่งที่มา : สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย มอบรางวัลประกวดกลอนสด ระดับชาติ ปี 2567 (mgronline.com)