คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผศ. ดร.ลินดา เกณฑ์มา

นายกสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อาจารย์ ชาญชัย สุวรรณวัฒน์

อุปนายก

นางจงรักษ์ อยู่คงดี

กรรมการ

นายวิทยา พิบูลย์สวัสดิ์

กรรมการ

อาจารย์ ดร.จามจุรี จำเมือง

กรรมการ

นายเรืองยศ พิมพ์ทอง

กรรมการ

ผศ.ดร.สุดารัตน์ ชาญเลขา

กรรมการ

นายอิศราภรณ์ สุวรรณทิพย์

กรรมการ

นางสาวมหิศร นันตโลหิต

กรรมการ

นายศินาตร์ ปุณณะหิตานนท์

กรรมการ

นายเชน เกิดไพบูลย์

กรรมการ

นายสามารถ ถาวร

กรรมการ

อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์

กรรมการ

ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ

กรรมการ

รศ.ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด

กรรมการ

รศ.ดร.สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัย

กรรมการ

ผศ.ดร.ชัชศรัณย์ จิตคงคา

กรรมการ

อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม

กรรมการ

ดร.นราวัลย์ สุรังสค์สุริยกุล

กรรมการ

นางสาวผาณิติก์ วิไลสูงเนิน

กรรมการ

อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม

กรรมการฝ่ายปฏิคมและประชาสัมพันธ์

นางสาวเสาวนีย์ ซื่อตรง

กรรมการและนายทะเบียน

รศ.สายัณ พุทธลา

กรรมการและเหรัญญิก

นายจักรนิศิต พานิชสวัสดิ์

กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์อุดร หลักทอง

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ